شهر هوشمند
سخنرانی ویدئو کنفرانسی دکتر فرزام فربیز (انستیتو تحقیقات اینفوکام سنگاپور) در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

سخنرانی ویدئو کنفرانسی دکتر فرزام فربیز (انستیتو تحقیقات اینفوکام سنگاپور)باموضوع”اینترنت چیزها و نظارت هوشمند منابع آبی” در دانشگاه حکیم سبزواری...

اولین نشست کمیته علمی شهر هوشمند در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

اولین نشست کمیته علمی  شهر هوشمند  در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. معاون برنامه ریزی فرماندار سبزوار در این نشست...