شورای برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی
احکام جدید
احکام جدید

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه، عضویت آقایان: حسین سحرخیز، معاون عمرانی دانشگاه، دکتر حسین بخشی، مدیر طرح های...