شورای نظارت و ارزیابی
احکام جدید
احکام جدید

احکام صادره از طرف ریاست محترم دانشگاه: ***** سرکار خانم دکتر پورخاندانی مسئول محترم دبیرخانه امور شوراها با سلام احتراما،...

احکام جدید
احکام جدید

احکام صادره از طرف ریاست دانشگاه به شرح ذیل می باشد: سرکار خانم دکتر رؤیا عسکری، استادیار و عضو محترم هیات...

احکام اعضای حقیقی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
احکام اعضای حقیقی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

طی احکامی جداگانه از طرف رئیس دانشگاه؛ آقایان: دکتر یعقوب زنگنه عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری و روستایی...