شورای هماهنگی و هم اندیشی
دانشگاه حکیم آماده همکاری جهت سوق اعتبارات تحقیقاتی به سمت پژوهش های کاریردی و نیازهای توسعه ای شهرستان

هفتمین جلسه شورای هماهنگی و هم اندیشی روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی روز شنبه ۱۶ آبانماه با حضور...

برگزاری ششمین نشست رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سبزوار

ششمین جلسه شورای هماهنگی و هم اندیشی رؤسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهرستان با ریاست معاون استاندار و...