شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
به عنوان چهارمین دانشگاه کشور: رشته مهندسی شیمی گرایش زیست پزشکی در مقطع ارشد در دانشگاه حکیم سبزواری راه اندازی شد

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد رشته مهندسی شیمی گرایش زیست پزشکی در مقطع کارشناسی...