شیشه رسانای الکتریسیته با روکش FTO
موفقیت محققان دانشگاه حکیم سبزواری در طراحی و تولید شیشه رسانای الکتریسیته با روکش FTO

شیشه رسانای الکتریسیته با روکش FTO  جهت استفاده در نانوافزاره های الکترونیکی در آزمایشگاه نانو مواد دانشگاه حکیم سبزواری طراحی...