صندوق رفاه اعضای هیأت علمی
توسعه صندوق رفاه اعضای هیأت علمی با مساعدت های دانشگاه

مدیرعامل و دبیر هیأت امنای صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه، ضمن قدردانی از اعتماد و همکاری اعضای هیأت علمی...

مساعدت دانشگاه در توسعه صندوق رفاه اعضای هیأت علمی
مساعدت دانشگاه در توسعه صندوق رفاه اعضای هیأت علمی

معاون اداری و مالی دانشگاه با اشاره به تمهیدات و اقداماتی که تاکنون در جهت توسعه امور رفاهی کارکنان و...