عباس سليمي نمين،دانشگاه حکیم سبزواری
سخنراني عباس سليمي نمين در دانشگاه
سخنراني عباس سليمي نمين در دانشگاه

به دعوت بسيج دانشجويي دانشگاه و به منظور بررسي مسائل روز کشوري و جهاني، سخنراني آقاي مهندس عباس سليمي نمين،...