عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری
در راستای ارتقای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری صورت گرفت:نخستین عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شد

دکتر فرشید صفات، استاد دانشگاه برادفورد انگلستان، به عنوان نخستین عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شد. مدیر...