عضو هیات علمی گروه مکانیک
ارائه راهکار جدید جهت بهینه سازی عایق جداره ساختمان ها براساس کاهش مصرف انرژی در پژوهش عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

در تازه ترین پژوهش عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری راهکاری جدید جهت بهینه سازی عایق جداره ساختمان...

دانشگاه حکیم سبزواری در آن سوی مرزها: اساتید دانشگاه از فرصت های تحقیقاتی خود می گویند

اهمیت مراودات و مبادلات آکادمیک و علمی در دوران جهانی شدن و ارتباطات نزدیک میان کشورها و جوامع بر کسی...