عضو گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری
در تازه ترین پژوهش عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری: حسگر زیستی جدیدی جهت اندازگیری الکتروشیمیایی ترکیب سرطان زای بیس فنول آ در مقیاس نانو مولار طراحی و ساخته شد

در آخرین پژوهش دکتر مهدی بقایری دانشیار و  عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری حسگر زیستی جدیدی جهت...