علوم سیاسی
جایی برای پرورش نخبگان علوم سیاسی؛ گفتگویی با مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری در خصوص موفقیت دانشجویان این گروه در کسب رتبه های برتر کارشناسی ارشد ۹۷

علوم سیاسی به عنوان یک رشته دانشگاهی است  که به بررسی اندیشه‌ها و نظریه‌های سیاسی و کارکرد آنها در عرصه...