علوم ورزشی
ثبت نام دانشجویان ورودی های بهمن ۹۶ رشته های "علوم ورزشی" و "زیست شناسی سلولی و مولکولی"

اطلاعیه ی مهم درخصوص دانشجویان رشته های علوم ورزشی و زیست شناسی سلولی و مولکولی ورودی بهمن ۹۶ ضمن آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان عزیز! خواهشمند...

ثبت نام دانشجویان ورودی های بهمن ۹۶ رشته های "علوم ورزشی" و "زیست شناسی سلولی و مولکولی"

اطلاعیه ی مهم درخصوص دانشجویان رشته های علوم ورزشی و زیست شناسی سلولی و مولکولی ورودی بهمن ۹۶ ضمن آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان عزیز! خواهشمند...

ثبت نام دانشجویان ورودی های بهمن ۹۶ رشته های “علوم ورزشی” و “زیست شناسی سلولی و مولکولی”

اطلاعیه ی مهم درخصوص دانشجویان رشته های علوم ورزشی و زیست شناسی سلولی و مولکولی ورودی بهمن ۹۶ ضمن آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان عزیز! خواهشمند...

استاد دانشگاه حکیم سبزواری یکی از مترجمان کتاب برجسته "فیزیولوژی ورزشی پیشرفته "

کتاب برجسته فیزیولوژی ورزشی پیشرفته که به عنوان یکی از معتبرترین کتب رفرنس دوره های ارشد و دکتری این رشته...

استاد دانشگاه حکیم سبزواری یکی از مترجمان کتاب برجسته “فیزیولوژی ورزشی پیشرفته “

کتاب برجسته فیزیولوژی ورزشی پیشرفته که به عنوان یکی از معتبرترین کتب رفرنس دوره های ارشد و دکتری این رشته...