فتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری
ویدئو کنفرانس با موضوع جذب گرنت پژوهشی بین المللی Horizon2020 با سخنرانی دکتر بنیامین علوی محقق دانشگاه رم ۳ برگزار شد

به همت دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری؛ ویدئو کنفرانس با موضوع جذب گرنت پژوهشی بین المللی...