فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی
در شش ماه نخست سال ۹۶ صورت گرفت: اعزام ۵۰ عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی خارج و داخل کشور

مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری از اعزام  ۵۰ عضو هیات علمی این دانشگاه به فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی داخل...