فرمانداری سبزوار
عوارض و مصوبات شهرداری سبزوار در خصوص دانشگاه حکیم که درسال ٨٩ صادر شده بود،با توافق وتغییرات اساسی بین دانشگاه و شهرداری،توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت می شود

تلاشی دیگر در دانشگاه حکیم سبزواری: عوارضات و مصوبات کمیسیون های شهرداری سبزوار در خصوص دانشگاه حکیم سبزواری که در...