فن بازار دستاوردهای فناورانه منتخب
برگزیده شدن طرح های مرکزرشد دانشگاه حکیم سبزواری جهت شرکت در " فن بازار دستاوردهای فناورانه منتخب "

مدیر مرکز رشد و واحد های فناور دانشگاه حکیم سبزواری از برگزیده شدن سه طرح مرکز  رشد و یک طرح...

برگزیده شدن طرح های مرکزرشد دانشگاه حکیم سبزواری جهت شرکت در ” فن بازار دستاوردهای فناورانه منتخب “

مدیر مرکز رشد و واحد های فناور دانشگاه حکیم سبزواری از برگزیده شدن سه طرح مرکز  رشد و یک طرح...