فیزیولوژی ورزشی
استاد دانشگاه حکیم سبزواری یکی از مترجمان کتاب برجسته "فیزیولوژی ورزشی پیشرفته "

کتاب برجسته فیزیولوژی ورزشی پیشرفته که به عنوان یکی از معتبرترین کتب رفرنس دوره های ارشد و دکتری این رشته...

استاد دانشگاه حکیم سبزواری یکی از مترجمان کتاب برجسته “فیزیولوژی ورزشی پیشرفته “

کتاب برجسته فیزیولوژی ورزشی پیشرفته که به عنوان یکی از معتبرترین کتب رفرنس دوره های ارشد و دکتری این رشته...