قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه های دولتی نوع یک و دو ( ویژه ورودی های ماقبل 97 )
اطلاعیه ۲ اداره امور خوابگاه ها: قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه های دولتی نوع یک و دو ( ویژه ورودی های ماقبل ۹۷ )

اطلاعیه ۲ قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه های دولتی نوع یک و دو ( ویژه ورودی های ماقبل ۹۷ )...