قراداد پژوهشی
با امضای قراداد پژوهشی بین موزه ملی علوم و فناوری و دانشگاه حکیم سبزواری؛ پژوهش سیر مقایسه ای آسباد بومی و غیربومی با رویکرد پیوند سرزمینی به دانشگاه حکیم سبزوای واگذار شد

طی امضای قراداد پژوهشی بین موزه ملی علوم و فناوری و دانشگاه حکیم سبزواری " مطالعه و پژوهش سیر مقایسه...