محمد ابراهیم حاجی آبادی و مرتضی رضایی
مصاحبه با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره دومین شرکت فناور مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری: مهمترین اِلمان جهت سنجش کارآمدی ایده، نیاز بازار است

شرکت "سیمرغ الکترونیک اسرار" مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با ایده محوری اتوماسیون صنعتی با محوریت طیور در...