محمد ابراهیم رحیم زاده
با ابلاغ رئیس دانشگاه، مدیر جدید فرهنگی منصوب شد
با ابلاغ رئیس دانشگاه، مدیر جدید فرهنگی منصوب شد

از حوزه امور فرهنگی در دانشگاه ها همواره به عنوان یکی از شاکله های اصلی و بخش های مهم در...

نشست مشترک حوزۀ معاونت دانشجویی با مدیریت مرکز رشد

      نشست مشترکی با حضور معاون و مدیر دانشجویی و مدیر مرکز رشد دانشگاه و دو شرکت از...