مدير گروه عمران،دکتر مجتبی لزگی
انتصاب مدير جديد گروه عمران
انتصاب مدير جديد گروه عمران

طي حکمي از طرف رياست دانشگاه، آقاي دکتر مجتبي لزگي نظرگاه، عضو محترم هيأت علمي گروه عمران، به مدت يکسال به سمت...

انتصاب مدیر جدید گروه عمران
انتصاب مدیر جدید گروه عمران

طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه، آقای دکتر مجتبی لزگی نظرگاه، عضو محترم هیأت علمی گروه عمران، به مدت یکسال به سمت...