مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علو
در چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو: با مدیریت دانشگاه حکیم سبزواری نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه های کشور با حضور مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم برگزار می شود

 نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه های کشور با حضور مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم به مدیریت دانشگاه حکیم...