مدیرکل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم
مدیرکل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم مطرح کرد: دانشگاه حکیم سبزواری مجاز است دانشجوی دکتری پژوهش محور از دانشجویان بین المللی پذیرش نماید

مدیرکل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست با مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری پذیرش دانشجوی دکتری بین...

مدیرکل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم مطرح کرد: دانشگاه حکیم سبزواری مجاز است دانشجوی دکتری پژوهش محور از دانشجویان بین المللی پذیرش نماید

مدیرکل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست با مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری پذیرش دانشجوی دکتری بین...