مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم
قدردانی وزارت علوم از دانشگاه حکیم سبزواری جهت مدیریت شایسته در راستای ارتقای شاخص های توسعه یافتگی علمی و پژوهشی

مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم با ارسال نامه ای  از  دانشگاه حکیم سبزواری  به...