مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم: دانشگاه حکیم سبزواری از دانشگاه های پیشرو کشور در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه بازدید از بازاچه دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری گفت:دانشگاه حکیم...

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم: دانشگاه حکیم سبزواری از دانشگاه های پیشرو کشور در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه بازدید از بازاچه دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری گفت:دانشگاه حکیم...

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم: کیفیت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه حکیم سبزواری چشمگیر است

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه های منطقه ۹...

دومین جشنواره ملی دانشجویی ادبیات داستانی رضوی با حضور مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به کار خود پایان داد

دومین جشنواره ملی دانشجویی ادبیات داستانی رضوی که به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد، دوشنبه شب با حضور آقای...

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم: ظهور نخبگان علمی، ادبی و فرهنگی در دانشگاه حکیم با پتانسیل موجود دور از ذهن نیست
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم: ظهور نخبگان علمی، ادبی و فرهنگی در دانشگاه حکیم با پتانسیل موجود دور از ذهن نیست

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن بازدید از ظرفیت های دانشگاه حکیم در حوزه های مختلف...