مدیریت سبز
برخی از اقدامات فرهنگی و آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری در راستای مدیریت سبز در سال ۹۷

اهم اقدامات فرهنگی و آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری در راستای مدیریت سبز در سال ۹۷ به شرح زیر است:  ...

برخی از اقدامات فرهنگی و آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری در راستای مدیریت سبز در سال ۹۷

اهم اقدامات فرهنگی و آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری در راستای مدیریت سبز در سال ۹۷ به شرح زیر است: *استفاده...

اولین خروجی طرح جمع آوری آب های سطحی؛طی بارندگی های اخیر یک میلیون لیتر آب ذخیره سازی شد

با اجرای طرح جمع آوری آب های سطحی دانشگاه توسط مدیریت عمرانی و توسعه پایدار و آغاز بهره برداری از...

مدیریت سبز؛ گفتمانی مهم در عرصه مدیریتی دانشگاه حکیم سبزواری

بحران آب، بحران انرژی، بحران محیط زیست از جمله چالش های مهمی است که امروزه در کشور با آنها مواجه...

اجرای شاخص‌های مدیریت سبز در تعمیرات خوابگاه های دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری

مدیر اداره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات از اجرای شاخص‌های مدیریت سبز در تعمیرات خوابگاه های دانشجویی خبر...