مدیریت فرهنگی
برگزاری کارگاه آموزشی معرفی مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان
برگزاری کارگاه آموزشی معرفی مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان

با تلاش و همت مدیریت فرهنگی دانشگاه  و مرکز رشد واحدهای فناوری، کارگاه آموزشی در خصوص معرفی مرکز رشد و...