مدیریت فنی و توسعه پایدار
گزارشی از عملکرد مدیریت فنی و توسعه پایدار در سال ۹۷/ انعقاد ۲۳ قرارداد با مبلغی بالغ بر بیست میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی۸۰درصدی

آیا می دانید در سال ۹۷ مدیریت فنی و توسعه پایدار ۲۳ قرارداد با مبلغ بالغ بر بیست میلیارد ریال...

گزارشی از عملکرد مدیریت فنی و توسعه پایدار در سال ۹۷/ انعقاد ۲۳ قراداد با مبلغ بالغ بر بیست میلیارد ریال

آیا می دانید در سال ۹۷ مدیریت فنی و توسعه پایدار ۲۳ قرارداد با مبلغ بالغ بر بیست میلیارد ریال...