مدیریت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
اطلاعیه مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین دانشگاه در خصوص فعال شدن فرم ارزیابی اساتید

قابل توجه دانشجویان گرامی: فرم ارزیابی اساتید برای ترم جاری از تاریخ ۹۷/۰۲/۲۹  فعال گردید، دانشجویان در صورت عدم تکمیل...