مدیریت نظارت و ارزیابی
اطلاعیۀ فعال شدن فرم ارزیابی استادان

قابل توجه دانشجویان گرامی فرم ارزیابی اساتید برای ترم جاری از تاریخ ۹۶/۰۹/۱۱  فعال می گردد، دانشجویان در صورت عدم...