مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری
مجموعه کارگاه های آموزشی و نشست تخصصی با موضوع مهندسی بافت و درمان سرطان با تدریس مدرس دانشگاه برادفورد برگزار می شود

مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند: مجموعه کارگاه های آموزشی و نشست تخصصی با...

مجموعه کارگاه های آموزشی و نشست تخصصی با موضوع مهندسی بافت و درمان سرطان با تدریس مدرس دانشگاه برادفورد انگلستان

مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند: مجموعه کارگاه های آموزشی و نشست تخصصی با...

فراخوان بورس پسادکتری دولت فرانسه و کمک هزینه تحصیلی پسادکتری بنیاد فیس

بورس پسادکتری دولت فرانسه ۲۰۱۹ سفارت فرانسه به اساتید و پژوهشگران دانشگاه های ایرانی بورس پسادکتری اعطا می نماید. 👇...