مدیریت همکاری های علمی و بین المللی و دفتر ارتباط با صنعت