مدیریت پسماند شهرداری سبزوار
با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و شهرداری سبزوار: طرح پژوهشی”بررسی و اجرای روش های مختلف بازیافت پسماند در واحدهای مسکونی و آموزشی شهرستان سبزوار” اجرا می شود

طرح پژوهشی"بررسی و اجرای روش های مختلف بازیافت پسماند در واحدهای مسکونی و آموزشی شهرستان سبزوار" توسط دانشگاه حکیم سبزواری...