مدیر اداره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات
اجرای شاخص‌های مدیریت سبز در تعمیرات خوابگاه های دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری

مدیر اداره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات از اجرای شاخص‌های مدیریت سبز در تعمیرات خوابگاه های دانشجویی خبر...