مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری
اولین دوره مسابقات دارت کارکنان زن دانشگاه های منطقه ۹ کشور در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: اولین دوره مسابقات دارت کارکنان زن دانشگاه های منطقه ۹ کشور ۶تا۸ بهمن...

دانشگاه حکیم سبزوای، میزبان مسابقات اوپن رنکینگ دارت جهانی جوانان ۲۰۱۸

مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری مسابقات دارت اوپن رنکینگ جهانی ۲۰۱۸ در رده جوانان به میزبانی دانشگاه...