مدیر تعمیرات و نگهداری دانشگاه
انتصاب مدیر تعمیرات و نگهداری دانشگاه
انتصاب مدیر تعمیرات و نگهداری دانشگاه

با حکم ریاست دانشگاه، آقای محمد همایی به عنوان مدیر تعمیرات و نگهداری دانشگاه به مدت ۲ سال منصوب گردید....