مدیر دانشجویی
نشست آموزشی و توجیهی سامانه جدید خوابگاهی با حضور مسئولین حوزه معاونت دانشجویی، کارشناسان و سرپرستان خوابگاه برگزار شد

جلسه آموزشی توجیهی سامانه جدید خوابگاهی با حضور مسئولین حوزه معاونت دانشجویی، کارشناسان و سرپرستان خوابگاه برگزار گردید. در ابتدای...