مدیر دفتر ارتباط با صنعت و همکاری های بین المللی
انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه فردوسی مشهد

تفاهم نامه همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه فردوسی مشهد به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی...

در چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو: با مدیریت دانشگاه حکیم سبزواری نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه های کشور با حضور مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم برگزار می شود

 نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه های کشور با حضور مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم به مدیریت دانشگاه حکیم...

با مدیریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و همکاری صنایع سیمان کشور:چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو برگزار می شود

مدیر دفتر ارتباط با صنعت و همکاری های بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان...