مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی و ارتباط با صنعت
نشست تخصصی بررسی راهکارهای اخذ گرنت های پژوهشی بین المللی در حوزه کشاورزی هوشمند با حضور مدیر موسسه Agriwatch کشور هلند و مدیر فنی شرکت هلندی Geoinfo Solution برگزار شد

نشست تخصصی بررسی راهکارهای اخذ گرنت های پژوهشی بین المللی ( اراسموس پلاس) در حوزه کشاورزی هوشمند با حضور دکتر...