مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل دانشگاه
مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل دانشگاه حکیم سبزواری: روابط عمومی، یکی از ارکان حیاتی سازمان ها و ادارات است

مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل دانشگاه حکیم سبزواری گفت: روابط عمومی، یکی از ارکان حیاتی سازمانها و ادارات...