مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری
در گفتگو با دکتر رسول شادنیا، اولویت های مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۹۷ تبیین شد

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری عنوان کرد: تمرکز بر طرح های پژوهشی، مسابقات علمی انجمن های علمی، اصلاح...

بخش دانشگاهی سی و سومین جشنواره سراسری قران و عترت (ع) دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری بخش دانشگاهی سی و سومین جشنواره سراسری قران و عترت (ع)...