مدیر کل طرح های عمرانی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
روند اجرای پروژه های عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری الگویی نمونه در سطح دانشگاه های کشور است

مدیر کل طرح های عمرانی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری گفت: روند مطلوب فعالیت های عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری...