مدیر گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی
گرایش سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مقطع کارشناسی رشته جغرافیا در دانشگاه حکیم سبزواری راه اندازی شد

مدیر گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزورای از راه اندازی گرایش جدید سنجش از دور و سیستم...