مرکز آفرینش فرهنگی اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری
با برپایی نمایشگاه “تدبیرهای امیدبخش”نگارستان “آفرین” مرکز آفرینش فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری افتتاح می شود

همزمان با هفته دولت: آیین افتتاحیه "نگارستان آفرین" مرکز آفرینش فرهنگی اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری و نمایشگاه دستاوردهای "تدبیرهای امیدبخش"...

با برپایی نمایشگاه "تدبیرهای امیدبخش"نگارستان "آفرین" مرکز آفرینش فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری افتتاح می شود

همزمان با هفته دولت: آیین افتتاحیه "نگارستان آفرین" مرکز آفرینش فرهنگی اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری و نمایشگاه دستاوردهای "تدبیرهای امیدبخش"...

با برپایی نمایشگاه "تدبیرهای امیدبخش"نگارستان "آفرین" مرکز آفرینش فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری افتتاح می شود

همزمان با هفته دولت: آیین افتتاحیه "نگارستان آفرین" مرکز آفرینش فرهنگی اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری و نمایشگاه دستاوردهای "تدبیرهای امیدبخش"...