مرکز پژوهشی
بازدید از مرکز پژوهشی
رئیس دانشگاه در بازدید از مرکز پژوهشی: مرکز پژوهشی بایستی اتاق فکر دانشگاه باشد

در ادامه سلسله بازدیدهای دوره ای ریاست محترم دانشگاه از حوزه های مختلف، روز سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه، مرکز...

اولین نشست علمی دانشکده برق و کامپیوتر
اولین نشست علمی دانشکده برق و کامپیوتر

اولین نشست علمی دانشکده برق و کامپوتر با عنوان "توسعه پایدار با انرژی های پاک" مشارکت پژوهشکده جغرافیا در قالب انرژی...