مسئول راه اندازی کلینیک و درمانگاه مرکزی دانشگاه
ارائه خدمات روز پزشکی، دندانپزشکی و مشاوره به بیش از ده هزار دانشجو و کارکنان با افتتاح کلینیک مرکزی دانشگاه

 پس از اخذ موافقت اصولی مبنی بر ایجاد این مرکز درمانی در داخل دانشگاه حکیم سبزواری و به منظور پوشش...