مسئول مرکز تحقیقات زیست فناوری
برای اولین بار در سطح شهرستان، کارگاه های دوره ای “کلونتیگ و مهندسی ژنتیک ” در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری موفقیت آمیز کارگاه های دوره ای “کلونتیگ و مهندسی ژنتیک ”...