مسابقات دارت کارکنان زن دانشگاه های منطقه 9 کشور
دانشگاه حکیم سبزواری نایب قهرمان مسابقات دارت کارکنان زن دانشگاه های منطقه ۹ کشور شد

مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: تیم  دانشگاه حکیم سبزواری در مسابقات دارت کارکنان زن دانشگاه های منطقه ۹...